Тээвэр зуучлал

  1. Ачаа тээвэрлэлтийн тээврийн хөлс ба тээвэрлэлтийн хугацааг тооцоолохАвтомашин болон вагоноор
  2. ачааг орон нутаг, транзит, экспорт, импорт чиглэлээр тээвэрлэхэд зуучлахАчаа тээвэрлэлт хийх талаар
  3. мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх