Ажил үйлчилгээний чиглэл

ОХУ-ын хувийн эзэмшлийн вагонуудын тээвэрлэлтийг олон төрлийн хөдлөх бүрэлдэхүүн ашиглан гүйцэтгэнэ.

  • Экспорт, импорт, транзит ачаа тээвэрлэлтийн зуучлал
  • Ачилтын вагоноор хангаж ачилт зохион байгуулах, зуучлах
  • Тээвэрлэлтийн онцгой нөхцөл шаардах буюу хэтрүү овортой, аюултай, түргэн муудах ачаа тээвэрлэх
  • Авто замаар орж ирж буй ачааны гаалийн бүрдүүлэлт хийх, автомашинаас вагонд шилжүүлэн ачилт хийж явуулна.