Чингэлэг тээвэр

Чингэлэгүүдийг их, дунд, бага даацын гэж ангилахаас гадна түгээмэл ба тусгай зориулалтын гэж ангилна. Түгээмэл зориулалтын чингэлэгээр ширхэгийн сав баглаа боодолтой олон нэр төрлийн ачаа, тусгай зориулалтын чингэлэгээр зөвхөн 1 төрлийн болон тусгай нөхцөл шаардсан ачааг /цемент, шингэн, нурмаг г.м/ тээвэрлэнэ.

  • Их даацын чингэлэгт ачих ачааны нэг байрын жин 1500 кг-аас ихгүй байна.Дунд даацын чингэлэгт ачих ачааны жин нь 120 кг-аас хэтрэхгүй байна.
  • Чингэлэгт түргэн муудах ачаа тээвэрлэхэд төмөр замаар түргэн муудах ачаа тээвэрлэх журмыг баримтлана.
  • Чингэлэгт аюултай ачаа тээвэрлэхэд төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх журмыг баримтлана.
  • Чингэлэгт ачсан ачааны жинг чингэлэгийн даацаас хэтрүүлэхгүйгээр ачуулна.
  • Чингэлэгээс ачааг буулгасны дараа тээвэрлүүлэгч ачааны үлдэгдэл, сав, баглаа боодол, бэхэлгээний үлдэгдлийг цэвэрлэж тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгнө.
  • Чингэлэгт тээврийг чингэлэг тээвэрт нээлттэй өртөөдийн хооронд гүйцэтгэх ба чингэлэг тээвэрт нээлтгүй өртөөнд зөвхөн онцгой нөхцөлд ачаа хаяглаж болох бөгөөд тээвэрлүүлэгчийн эрх бүхий албан тушаалтаны шийдвэрээр гүйцэтгэнэ.
  • Чингэлэгт ачааг ачихад хана, шаланд өгөх даралт жигд, гулсахгүй, чингэлэгийн хаалга чөлөөтэй хаагдаж, нээгдэж байхаар ачаална.
  • Ачааг чингэлэгт ачих, буулгах ажлыг илгээгч, хүлээн авагчид өөрсдөө гүйцэтгэнэ. Чингэлэгийг вагон буюу автомашинд ачих, буулгах ажлыг тээвэрлэгч гүйцэтгэнэ.
  • Чингэлэгтэй ачаа нь хүргэх хугацаандаа ирээгүй тохиолдолд хүлээн авагчийн хүсэлтийн дагуу тээвэрлэгч эрэл хийж чингэлэг байгаа газар, саатсан шалтгааныг тодруулж хариу өгнө.
  • Чингэлэгээр тээвэрлэн ирсэн ачааг олгохдоо чингэлэгийн ломбыг шалгаж ачаа хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх ба хэрэв ачаа хүлээн авагч хүсвэл тээвэрлэгчийн эрх бүхий ажилтан байлцуулан тоолж хүлээлгэж өгнө.
  • Чингэлэгээр тээвэрлэн ирсэн ачааг олгохдоо чингэлэгийн ломбыг шалгаж ачаа хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх ба хэрэв ачаа хүлээн авагч хүсвэл тээвэрлэгчийн эрх бүхий ажилтан байлцуулан тоолж хүлээлгэж өгнө.
 • Хэрэв ачаа нь дутсан, гэмтсэн байвал тээврийн актыг тогтооно.