Тээвэр зуучлал

  • Ачаа тээвэрлэлтийн тээврийн хөлс ба тээвэрлэлтийн хугацааг тооцоолох
  • Автомашин болон вагоноор ачааг орон нутаг, транзит, экспорт, импорт чиглэлээр тээвэрлэхэд зуучлах
  • Ачаа тээвэрлэлт хийх талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх