Ачааны даатгал

Тээвэрлэлтийн явцад үүсэх аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор харилцагч ачаа тээврийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжтой. Захиалагчийн хүсэлт, сонирхолын дагуу:

  • Галын аюул
  • Байгалийн гамшиг
  • Зам тээврийн осол
  • Хулгай
  • Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай үйлдэл
  • Ажил мэргэжлийн
  • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн гэх зэрэг төрөлжсөн даатгалд хамрагдах бүрэн боломжтой.