Ажил үйлчилгээний чиглэл

  1. ОХУ-ын хувийн эзэмшлийн вагонуудын  тээвэрлэлтийг олон төрлийн хөдлөх бүрэлдэхүүн ашиглан   гүйцэтгэнэ.
    • Экспорт, импорт, транзит ачаа тээвэрлэлтийн зуучлал
    • Ачилтын вагоноор хангаж ачилт зохион байгуулах, зуучлах
    • Тээвэрлэлтийн онцгой нөхцөл шаардах буюу хэтрүү овортой, аюултай, түргэн муудах ачаа тээвэрлэх
  2. Авто замаар орж ирж буй ачааны гаалийн бүрдүүлэлт хийх, автомашинаас вагонд шилжүүлэн ачилт хийж явуулна.